Chiến lược giao dịch cổ phiếu mạng xã hội Twitter

Chiến lược giao dịch cổ phiếu mạng xã hội Twitter   Mua Cổ phiếu Twitter vùng 14-16 USD, mục tiêu 25-30 USD (Vùng cắt lỗ 12 USD) Xem chi tiết: https://www.tradingview.com/chart/TWTR/5HkZpfS7-Long-TWITTER-target-25-30-USD/ Good luck!