Phe Bồ câu (Dovish) – Phe Diều hâu (Hawkish)

Chính sách tiền tệ liên quan đến lượng cung tiền trong nền kinh tế và giá của tiền (mức lãi suất). Thường có một sự đánh đổi giữa tăng trưởng và lạm phát: tăng trưởng tiền nhanh hơn hay lãi suất thấp hơn có thể làm cho tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhưng cũng […]