Cập nhật chiến lược Vàng ngày 07/08/2015

Chiến lược mua Vàng trên vùng 1068 đạt TP1 1106 Nhà đầu tư có thể chốt lời 1/2 khối lượng đồng thời kéo cắt lỗ về bằng giá vào và giữ lệnh về TP2: 1130 Chiến lược Vàng ngày 07/08/2015 Tư vấn kỹ thuật: Vàng khớp TP1 tại 1106 và giảm về 1093 khi gặp […]