Bàn thực hiện Lệnh

KINH DOANH BẰNG ĐIỆN THOẠI/CHAT Bàn Thực hiện Lệnh HotForex dành cho tất cả những người chủ tài khoản HotForex live. Khách hàng có thể đóng và quản lý lệnh bằng điện thoại với bàn kinh doanh Thực hành Lệnh khi cần thiết. Xin lưu ý rằng chỉ giới hạn để đặt stops/limits để đóng […]