Kim loại
***
Chênh lệch Điển hình Swap bán
****
Swap mua
****
Mức Hạn chế và Mức dừng Mức biên đã dùng bằng USD * Giá trị 1 pip trên 1 lot Kích cỡ của 1 lot
XAGEUR 10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EURO 10 1000 Ounces
XAGUSD 4.5 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR 60 -0.50 -2.20 22 1% Notional Value** EURO 1 100 Ounces
XAUUSD 29 -0.72 -2.50 30 1% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL 5 -1 -1 0.05 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
USOIL 5 -1 -1 0.10 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
* Margin Based on a position size of 1 lot
** Notional Value equals the number of Ounces multiplied by price
*** Leverage on Metal products is always fixed at 1:100
**** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Liquidity Providers applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. XAU AND XAG swaps are in pips/lots. USOil and UKOil in US Dollars.

Contract sizes for Gold
Gold – 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

Mức biên bây giờ sẽ được tính toán như sau::
Giá trị ước tính*/100
Giá trị ước tính = Number of ounces* Current Market Price

Ví dụ, nếu một tài khoản mở 1 lot (hay 100 ounces) vàng, mức biên cần có như sau:
100 * 1585 /100 = $1585
The pip value for a 1 lot position is $1 per pip

 

Giờ giao dịch

Sản phẩm Mua Giờ giao dịch ***** Giờ nghỉ *****
XAUUSD Mon 01:00 – Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGUSD Mon 01:00 – Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAUEUR Mon 01:00 – Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGEUR Mon 01:00 – Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
USOIL Mon 01:00 – Fri 23:45 Daily 00:15 until 01:00
UKOIL Mon 03:00 – Fri 23:45 Daily 00:15 until 03:00
NGAS Mon 01:00 – Fri 23:45 Daily 00:15 until 01:00

 

Ngày Hết hạn Hợp đồng

UK Oil US Oil NGAS
12/06/2015 18/06/2015
15/07/2015 17/07/2015 25/07/2015
13/08/2015 18/08/2015 25/08/2015
14/09/2015 18/09/2015 24/09/2015
14/10/2015 16/10/2015 26/10/2015
12/11/2015 18/11/2015 23/11/2015
15/12/2015 17/12/2015 25/12/2015

 

Chú ý: Trong khoảng thời gian từ 23:55 tới 00:05 thời gian máy chủ tăng mức chênh lệch và giảm tính thanh khoản có thể xảy ra do việc xoay vòng thu nhập của ngân hàng xảy ra hàng ngày. Trong trường hợp không đủ thanh khoản/chênh lệch trong thời gian xoay vòng của ngân hàng, mức chênh lệch có thể được mở rộng và sự giảm giá quá mức có thể xảy ra. Vì vậy, các lệnh sẽ không được thực hiện trong những khoảng thời gian này.

***** Vui lòng lưu ý rằng Giờ Máy chủ phụ thuộc vào Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Giờ Máy chủ::
Mùa đông: GMT+2
Mùa hè: GMT+3 (DST)