Home Uncategorized Điều lệ và giấy phép

Điều lệ và giấy phép

by Administrator

hotforex-fsc-certificate

Môi trường Pháp lý

cysecHF Markets Europe Ltd. được cấp phép và quản lý bởi Ủy Ban Giao Dịch Chứng Khoán Cộng Hòa Síp (Giấy phép số 183/12) và có giấy phép hoạt động xuyên biên giới, cho phép công ty cung cấp các dịch vụ đầu tư trên phạm vi quốc tế. Ủy Ban Giao Dịch Chứng Khoán Cộng Hòa Síp (CySEC) là cơ quan giám sát và quản lý cho các công ty Dịch Vụ Đầu Tư tại Síp và là thành viên của Ủy ban thuộc Cơ Quan Chứng Khoán và Thị Trường Châu Âu (ESMA). HF Markets Europe Ltd. được điều chỉnh bởi tất cả các quy định áp dụng của EU cũng như của địa phương bao gồm Chỉ Thị về Thị Trường các Công Cụ Tài Chính Châu Âu (MiFID) và Luật về các Dịch Vụ và Hoạt Động Đầu Tư và Thị Trường Được Điều Tiết của Cộng Hòa Síp năm 2007 (Luật 144(I)/2007). Để xem Giấy Phép của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Đăng Ký tại các Khu Vực Pháp Lý khác

en  United Kingdom  Financial Conduct Authority (FCA)

de  Germany                  Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)

it  Italy                            Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

fr  France                       Autorité de Contrôle Prudential (ACP)

es  Spain                          Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

pl  Poland                       Polish Financial Supervision Authority (KNF)

hu  Hungary                   Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA)

nl  Netherlands            Authority for the Financial Markets (AFM)

dk  Denmark                  Finanstilsynet (Danish FSA)

se  Sweden                     Finansinspektionen (FI)

cz  Czech Republic      Central Bank of the Czech Republic (CNB)

sk  Slovakia                    Národná Banka Slovenska

ee  Estonia                      Finantsinspektsioon

pt  Portugal                   Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

mifid-hotforexChỉ thị 2004/39/EC do Nghị Viện và Hội Đồng Liên Minh Châu Âu thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2004, về Thị Trường Các Công Cụ Tài Chính (MiFID), có hiệu lực từ ngày 1/11/2007 và nhằm mục đích điều tiết thị trường các công cụ tài chính cho việc cung cấp các dịch vụ và hoạt động đầu tư trong phạm vi Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA). Chỉ thị cũng đã được thông qua tại Síp qua Luật về các Dịch Vụ và Hoạt Động Đầu Tư và Thị Trường Được Điều Tiết của Cộng Hòa Síp năm 2007 (Luật 144(I)/2007).

pilar Chỉ Thị về Thị Trường các Công Cụ Tài Chính của Liên Minh Châu Âu (MiFID) cung cấp một cơ chế quản lý hài hoà cho các dịch vụ đầu tư trong phạm vi Khu Vực Kinh Tế Châu Âu. Mục tiêu chính của Chỉ Thị là nâng cao hiệu quả, tăng cường tính minh bạch tài chính, tăng tính cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn trong các dịch vụ đầu tư.

investor-fund HF Markets Europe Ltd. là thành viên của Quỹ Bồi Thường Nhà Đầu Tư Cộng Hòa Síp. Quỹ có tư cách pháp nhân riêng và việc quản lý được thực hiện bởi một ủy ban quản lý gồm năm thành viên được bổ nhiệm với nhiệm kỳ ba năm.

Mục tiêu của Quỹ là đảm bảo khiếu kiện của những khách hàng được bảo hiểm chống lại các công ty đầu tư là thành viên của Quỹ bằng cách thanh toán bồi thường cho khiếu nại của khách hàng nếu thành viên của Quỹ không thể bồi thường cho khách hàng. Để biết thêm chi tiết về tư cách thành viên và về quỹ này, vui lòng nhấp vào đây

aciif-hotforexHF Markets Europe Ltd là thành viên của Hiệp Hội Các Công Ty Đầu Tư Quốc Tế Cộng Hòa Síp (ACIIF). Hiệp Hội Các Công Ty Đầu Tư Quốc Tế Cộng Hòa Síp (ACIIF), là cơ quan đại diện của các Công Ty Đầu Tư Cộng Hòa Síp (CIF’s). Tất cả các thành viên của ACIIF được cấp phép và quản lý bởi Ủy Ban Giao Dịch Chứng Khoán Cộng Hòa Síp (CySEC). Để xem tư cách thành viên của HF Markets Europe Ltd., vui lòng nhấp vào đây.

 

Related Posts

Leave a Comment