Home Uncategorized Bàn thực hiện Lệnh

Bàn thực hiện Lệnh

by Administrator

KINH DOANH BẰNG ĐIỆN THOẠI/CHAT

Bàn Thực hiện Lệnh HotForex dành cho tất cả những người chủ tài khoản HotForex live. Khách hàng có thể đóng và quản lý lệnh bằng điện thoại với bàn kinh doanh Thực hành Lệnh khi cần thiết. Xin lưu ý rằng chỉ giới hạn để đặt stops/limits để đóng hay quản lý những cam kết thị trường mở. Bàn thực hiện lệnh không thể nhận lệnh thị trường hay những lệnh mở những cam kết thị trường mới.

GIỜ HOẠT ĐỘNG

04:00 am to 12:30 pm GMT Monday to Friday

BÀN THỰC HIỆN LỆNH HOTFOREX

Gọi +44-2033183968 để nói chuyện với Nhà Quản Lý Thực Hiện Lệnh HotForex. Hay chat live và yêu cầu gặp Bàn thực hiện lệnh.

KHI NÀO TÔI CẦN GỌI BÀN KINH DOANH?

Tất cả những khách hàng HotForex được khuyến khích gọi bàn Thực hiện lệnh trong những tình huống sau:

Falta de acceso inmediato a Internet
El inversor no recibe la confirmación de una orden realizada en línea
Error de Internet o error de conexión con el servidor de HotForex

NGHI THỨC GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI

Để đảm bảo rằng những lệnh được đặt đúng giờ và đúng phương thức, chúng tôi khuyến khích khách hàng khi liên hệ bàn Thực hiện Lệnh tuân theo nghi thức giao dịch qua điện thoại. Xin vui lòng đọc ví dụ sau để đảm bảo quý vị hiểu nghi thức thích hợp là như thế nào.

Ví dụ: Nghi thức Giao dịch Bàn kinh doanh để đóng và quản lý một thương vụ hay thông qua Điện thoại hay chat live:

Khi gọi bàn Thực hiện lệnh, nhà kinh doanh cần nêu rõ số tài khoản HotForex liên quan đến thương vụ mà họ muốn quản lý hay đóng ngay lập tức.

Bàn Thực hiện lệnh: ‘Xin vui lòng cho biết số tài khoản của quý vị?’

Nhà kinh doanh:

Bàn Thực hiện lệnh: ‘Xin quý vị vui lòng xác nhận địa chỉ gửi thư và email liên quan đến tài khoản này?”

Nhà kinh doanh: ‘Địa chỉ của tôi là 1234 Forex Street và email của tôi là example@gmail.com”

Bàn Thực hiện lệnh:

(Nhân viên Bàn Thực hiện lệnh sẽ hỏi những câu hỏi này để đảm bảo việc xác minh người gọi chính là người chủ tài khoản.)

Nhà kinh doanh: ‘Tôi muốn đóng lệnh mua ở thị thường, 4 lot chuẩn EUR/USD.’

Bàn Thực hiện lệnh:

Lưu ý: Nhân viên của chúng tôi hành động như là một đại diện thực hiện thương vụ thay mặt cho quý vị và không phải là nhà buôn bán chào giá. Vì vậy, sau khi thể hiện yêu cầu đặt lệnh, nhân viên của chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị tình trạng của lệnh và xác nhận giá của lệnh. Điều này sẽ mất vài phút vì chúng tôi là một nhà môi giới STP. HotForex sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho sự thay đổi giá trong thời gian từ lúc Nhà kinh doanh yêu cầu thực hiện cho tới lúc yêu cầu thực sự được thực hiện.

Điều tra Thực hiện Lệnh

Nếu quý vị cho là một vụ giao dịch đã bị thực hiện không đúng, xin vui lòng liên hệ Bàn Thực hiện lệnh chat trực tuyến, điện thoại hay email.

Bàn Thực hiện lệnh:

+44-2033183968
execution@hotforex.com

Important: Make sure that you have on hand all information pertaining to the trade
including: trade ticket number, time of the trade, and nature of the problem.
The trade will be audited, and, when necessary, an adjustment will be made in
a timely manner.

Related Posts

Leave a Comment